Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o vytvoření webových stránek, e-shopu, nebo dílčích prvků internetové prezentace

I. Úvodní ustanovení

1. Podnikající fyzická osoba Roman Korecký, Ruprechtická 319/16a, Liberec 1, 46001,
IČ 16415345, zapsaná u Magistrátu města Liberec v Odboru správním a živnostenském pod č.j. ZU MML/10871/11/Sed/3, vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
2. VOP se vztahují na právní vztahy mezi Smluvními stranami založené Smlouvou o vytvoření internetové prezentace nebo e-shopu (dále jen „Smlouva“).
3. Výrazem „Dílo“ se rozumí vytvoření webových stránek, mikrostránky, přistávací stránky, e-shopu, nebo dílčích prvků internetové prezentace dle Podrobné specifikace předmětu plnění sjednané ve Smlouvě.

II. Smluvní strany

1. Zhotovitel: Roman Korecký, Ruprechtická 319/16a, Liberec 1 46001, IČ 16415345, zapsaná u Magistrátu města Liberec v Odboru správním a živnostenském pod č.j. ZU MML/10871/11/Sed/3
2. Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která po seznámení se s těmito VOP uzavře se Zhotovitelem Smlouvu.

III. Obecné pojmy

  1. Webové stránky (mikrostránky, přistávací stránky) – slouží k propagaci firmy, instituce, zájmového sdružení, osoby, produktů nebo služeb na internetu.
  2. E-shop – označení pro internetový obchod.
  3. Dílčí prvky internetové prezentace – například formuláře, vyskakovací okna, slidery, chatovací aplikace apod.
  4. Drátěný model (wireframe) – základní model rozložení jednotlivých prvků webu (layout)
  5. Grafický návrh – návrh vizuální podoby díla. Typicky obsahuje globální šablony, tj. prvky společné více stránkám (záhlaví, zápatí, menu, vyhledávací pole, důležité odkazy) a lokální šablony, specifikující vizuální podobu konkrétní stránky (stránky produktu, stránky archivů, stránky kategorie produktů, stránka nákupního košíku, pokladny, členské sekce, chybové stránky 404, apod).
  6. Webhosting – je místo na serveru, kam se umístí internetová prezentace nebo e-shop a e-mailové schránky tak, aby byly dostupné odkudkoliv z internetu. Webhosting je zajišťován třetí stranou.
  7. Doména – např. korecky.net. Registraci domény provádí registrátor.
  8. URL – internetová adresa, například „https://korecky.net“.
  9. WordPress – zkráceně WP je otevřený software pro redakční systém, který tvoří jádro Díla, tedy veškeré zdrojové kódy a funkce, pomocí kterých je spravován obsah internetových stránek a které zajišťují vlastní chod internetových stránek, tzn. ukládání a zobrazování dat, exporty dat, rozesílání mailingu atd. Na jádru WP je postavena grafika, HTML šablony, CSS (kaskádové styly), javascriptové funkce a obecně jakékoli funkce a vlastnosti vytvářené individuálně Zhotovitelem. WordPress není produktem Zhotovitele.

IV. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit dílo v rozsahu, způsobem a v době podle Smlouvy a těchto VOP.
2. Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho vytvoření v rozsahu dle těchto VOP cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je uvedeno ve Smlouvě a těchto VOP.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za správu internetové prezentace (pokud je sjednána) cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách dle Servisní smlouvy (dále jen „SLA“) a těchto VOP.
4. Součástí předmětu smlouvy není proškolení obsluhy internetové prezentace (e-shopu), pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Součástí předmětu Smlouvy nejsou taktéž konzultace a provádění analýz. V případě požadavku Objednatele na proškolení obsluhy, konzultaci či provedení analýzy bude tato práce účtována Zhotovitelem hodinově dle aktuálního ceníku Zhotovitele. Případné školení nebo konzultace bude probíhat distančně.

V. Podklady pro tvorbu internetové prezentace nebo e-shopu

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré podklady k tvorbě díla, zejména textové či grafické podklady, logo, fotografie, katalogy, ceníky nebo další podklady potřebné pro vytvoření díla.
2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli podklady v elektronické podobě:
a/texty ve formátu: *.doc, *.docx, *.txt, *.odt
b/logo a ilustrace ve formátu: *.svg, *.eps, *.ai, *.emf, *.wmf. Pokud půjde pouze o návrh loga je objednatel povinen tento návrh dodat ve vrstvách a ve formátu *.psd nebo *.afdesign.
c/fotografie a obrázky v dostatečném rozlišení (nejlépe originál) ve formátu: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tiff
3. Objednatel přebírá plnou právní odpovědnost za soulad dodaných podkladů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví (např. autorská práva, práva k ochranným známkám). Zhotovitel považuje veškeré podklady předané Objednatelem za majetek Objednatele, který je v plném souladu s právem.

VI. Drátěný model a grafický návrh díla

1. Po předání všech potřebných podkladů Objednatelem vytvoří Zhotovitel Drátěný model díla a po jeho odsouhlasení Objednavatelem vytvoří Zhotovitel grafický návrh úvodní stránky, podstránek, event. dalších prvků webu, pokud budou specifikovány ve Smlouvě.
2. Po celou dobu bude mít Objednatel možnost sledovat proces tvorby Díla ve vývojovém prostředí Zhotovitele a konzultovat s ním jednotlivé kroky. Během konzultací Objednatel navrhuje způsob úpravy grafického návrhu. Časový rozsah pro konzultace je stanoven Smlouvou. V případě konzultací nad rámec časového rozsahu stanoveného ve Smlouvě bude Zhotovitelem účtována Objednateli částka 500 Kč/hod.
3. Konečná podoba grafického návrhu bude odsouhlasena Objednatelem e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě.

VII. Termín plnění

1. Práce na provádění díla bude Zhotovitelem zahájena bez zbytečného odkladu po dodání všech podkladů potřebných pro provedení díla Objednatelem. Podmínkou je uhrazení 1. a 2. zálohové platby ve smyslu článku X. bodů 1 a 2 těchto VOP a Smlouvy.
2. Dílo bude provedeno a předáno do termínu plnění stanoveném Smlouvou.
3. Dodržení termínu plnění díla je závislé na součinnosti ze strany Objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů potřebných pro provedení díla v termínu stanoveném Smlouvou, odsouhlasení drátěného modelu a grafického návrhu (pokud byly ve Smlouvě sjednány), a na uhrazení plateb Objednatelem v termínech stanovených Smlouvou.
4. Jestliže Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s placením některé platby ve smyslu článku X. bod 1. těchto VOP a Smlouvy, termín plnění stanovený Smlouvou se automaticky prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s placením, a po tuto dobu není Zhotovitel s plněním díla v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn Objednatele písemně vyzvat k poskytnutí součinnosti či k uhrazení plateb (za písemnou formu se v tomto případě považuje i e-mail). Ve výzvě Zhotovitel upozorní Objednatele na automatické prodloužení termínu plnění dle bodu 4. tohoto článku.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen dílo vytvořené dle Smlouvy Objednateli předat a Objednatel je povinen vytvořené dílo od Zhotovitele převzít.
2. O dokončení Díla vyrozumí Zhotovitel Objednatele zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu Objednatele. V oznámení bude uvedena url adresa, na které si může Objednatel Dílo zkontrolovat a otestovat.
3. Objednatel vytkne případné nedostatky, jež nejsou v souladu se zadáním Díla, nejpozději do 14 dnů, a to v jednom dokumentu, který zašle na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. Zhotovitel se ke zjištěným vadám a nedodělkům vyjádří a uvede způsob a termín jejich odstranění. Další vady a nedostatky netýkající se nesouladu díla se zadáním budou řešeny v rámci záruční doby dle odstavce XIII. Odpovědnost Zhotovitele za vady.
4. Pokud Objednatel shledá Dílo nezávadným, potvrdí svůj souhlas s podobou a funkčností Díla Zhotoviteli e-mailem a Zhotovitel vystaví doplatkovou fakturu.
Předání díla bude provedeno po uhrazení doplatkové faktury přesunutím Díla z vývojového prostředí Zhotovitele na produkční server na doménu (URL) uvedenou ve Smlouvě. O předání díla Zhotovitel vyrozumí Objednatele zasláním Předávacího protokolu na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Předávací protokol bude obsahovat zejména vyrozumění o spuštění internetové prezentace (e-shopu), doménu, na kterou byla internetová prezentace (e-shop) přesunuta, přístupové údaje (administrace, e-maily) a kontakt na technickou podporu.
5. Objednatel na základě Protokolu, který od Zhotovitele obdrží, e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě potvrdí předání a převzetí celého díla, případně vytkne Zhotoviteli vady a nedodělky zjištěné při přebírání díla. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvod odmítnutí.
6. Objednatel je povinen dílo převzít i před termínem plnění stanoveným ve Smlouvě v případě, že je dílo provedeno řádně a má vlastnosti sjednané ve Smlouvě.
7. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že má dílo vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Pokud dílo vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významnějším způsobem neztěžují užívání díla, je Objednatel dílo povinen převzít.
8. V případě, že Objednatel nepotvrdí předání a převzetí díla, nebo převzetí díla odmítne, považuje se dílo za řádně provedené a předané i bez tohoto potvrzení, jestliže má vlastnosti sjednané ve Smlouvě a bylo provedeno řádně a bez vad a nedodělků.

IX. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovená dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.
2. Veškeré náklady spojené s vytvářením díla nese Zhotovitel.
3. V rámci projektu vytváření internetové prezentace nebo e-shopu je ve Smlouvě stanoven rozsah hodin pro projektové řízení (tj. rozplánování realizace internetové prezentace, nebo e-shopu, komunikaci, konzultace a školení). O čerpání tohoto časového fondu bude Objednatel informován Zhotovitelem. V případě prací nad rámec rozsahu hodin stanoveného ve Smlouvě bude Zhotovitelem účtována Objednateli částka 500 Kč/hod.
6. V případě prací poptaných ze strany Objednatele mimo rozsah díla a jeho specifikaci uvedenou v Podrobné specifikaci předmětu plnění sjednané ve Smlouvě, bude Zhotovitelem účtována Objednateli částka 500 Kč/hod.
7. Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od předaných podkladů a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny za dílo stanovené ve Smlouvě, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

X. Způsob úhrady ceny díla

1. záloha ve výši 30% z ceny díla bude Objednatelem uhrazena po podpisu Smlouvy. Po obdržení 1.zálohy započne Zhotovitel práce na díle. Podmínkou je předání všech podkladů dle čl. V.
2. záloha ve výši 30% z ceny díla je splatná po vytvoření grafické šablony webu nebo e-shopu a jejím odsouhlasení Objednavatelem.
3. doplatek ve výši 40% z ceny díla je splatný po dokončení Díla a jeho odsouhlasení Objednatelem.
4. u menších projektů může Zhotovitel požadovat zálohu 50% po podpisu Smlouvy a 50% po dokončení Díla a jeho odsouhlasení Objednatelem.
4. Na jednotlivé platby budou Zhotovitelem vystaveny faktury v podobě daňových dokladů, které budou Objednateli zaslány v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje ve lhůtách stanovených Smlouvou uhradit platby na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě.

XI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při vytváření díla s odbornou péčí. Je přitom povinen dodržovat Smlouvu a tyto VOP, obecně závazné právní předpisy a dále pokyny Objednatele, pokud se od nich neodchylují.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích Zhotoviteli ze Smlouvy a těchto VOP. Součinností se rozumí především dodržení termínů poskytování podkladů, kontroly dodaných a fakturovaných prací a dále také adekvátní reakční doba na telefonickou a e-mailovou komunikace, která nebude delší než 5 pracovních dnů, pokud nebude domluveno jinak.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů, přičemž za jeho řádné provedení odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady díla v dohodnutém termínu.
5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se Smlouvou a těmito VOP je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.
6. Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změně rozsahu díla, zavazují se Smluvní strany písemným číslovaným dodatkem Smlouvy dohodnout změnu smluvních podmínek, zejména změnu ceny za dílo a změnu termínu plnění.
7. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli podmínky potřebné pro řádné a včasné splnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy a těchto VOP, na nichž je závislé řádné a včasné ukončení díla.
8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu a musí být doručeno Objednateli. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění Objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit písemnou formou. Jestliže nevhodné pokyny nebo dokumentace Objednatele budou znamenat nemožnost provádět dílo v souladu se Smlouvou a těmito VOP, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. Jestliže Objednatel trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu není v prodlení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany Objednatele.

XII. Odpovědnost Zhotovitele za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít při předání vlastnosti stanovené Smlouvou a těmito VOP
2. Vady zjištěné po předání a převzetí je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemnou formou. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a uplatnit způsob vyřízení reklamace – buď opravou, slevou z ceny díla nebo odstoupením od smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn pověřit uplatňováním reklamačních vad třetí osobu.
3. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
4. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly změnou nebo úpravou díla neoprávněně provedenou Objednatelem nebo činností, jež vybočuje z okruhu činností, k nimž je Objednatel na základě Smlouvy a těchto VOP oprávněn nebo neodvratitelnými událostmi.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za služby poskytované Objednateli třetí stranou, především za funkční webhostingové služby, správu doménového jména, případně software třetích osob, zejména internetových prohlížečů.
6. Vizuální podoba a funkčnost díla je Zhotovitelem garantována pouze v následujících internetových prohlížečích: Internet Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari a jejich verzích (včetně mobilních) dostupných k datu předání díla objednateli. Zhotovitel nenese odpovědnost za vizuální podobu a funkčnost díla v jiných než uvedených internetových prohlížečích.
7. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za vyexpirování domény Objednatele, nebo za přerušení hostingových služeb např. z důvodu neuhrazení plateb Objednatelem.
8. Zhotovitel nenese odpovědnost za správu obsahu internetové prezentace nebo e-shopu prováděnou Objednatelem, například za aktualizaci dat pomocí importů.

XIII. Sankce za porušení smlouvy

1. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Objednatele s placením některé platby, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla, povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zasáhne-li Objednatel do díla jiným způsobem, než je uvedeno v § 66 AZ, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč.
4. Odepře-li Objednatel bezdůvodně řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení až do dne převzetí díla nebo odstoupení od Smlouvy.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v článku XVI. těchto VOP, povinnost strany porušující zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně odeslána.
7. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

XIV. Ostatní ujednání

1.V případech, kdy Smlouva nebo tyto VOP výslovně nestanoví jinak, písemnosti Smlouvou a těmito VOP předpokládané budou druhé Smluvní straně zasílány e-mailem ve formátu *.pdf na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Nebude-li pošta převzata druhou Smluvní stranou bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován 15.den ode dne odeslání e-mailu.

XV. Povinnost mlčenlivosti

1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla v důsledku jejího vztahu ke straně druhé, založeného Smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde – li o řádné plnění Smlouvy a těchto VOP.
2. Povinnosti uvedené v bodě 1. tohoto článku VOP trvají i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze Smluvních stran či oběma stranami.
3. Zhotovitel je oprávněn za účelem vlastní propagace prezentovat skutečnost, že vytvořil pro Objednatele Dílo s uvedením účelu Díla, uvedeného ve Smlouvě. Zhotovitel je také oprávněn umístit do patičky Díla hypertextový odkaz vedoucí na web Zhotovitele ve znění „Vytvořil: korecky.net“
4. Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je Zhotoviteli poskytl. Objednatel souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu platnosti této Smlouvy uchovány v databázi Zhotovitele při dodržení podmínek daných zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

XVI.Trvání a ukončení Smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Od této Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou.
4. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, když je Objednatel v prodlení s placením plateb sjednaných ve Smlouvě, nebo Objednatel neposkytl součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení díla, po dobu delší než 30 dnů.
5. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Objednatel dílo poskytne bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele třetí osobě. Pro případ odstoupení od Smlouvy sjednávají Smluvní strany, že již zaplacené platby ceny za dílo propadají ve prospěch Zhotovitele jako smluvní pokuta.
6. Obě Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek druhé Smluvní strany byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo byla společnost zrušena a vstoupila do likvidace.
7. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla po dobu delší než 30 dní.
8. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě, že dílo neodpovídá účelu, k němuž má být určeno a stalo se tak nezpůsobilým v úplném rozsahu nebo je způsobilé k užívání pouze v omezeném rozsahu.
9. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a zasláno doporučeným dopisem na adresu druhé Smluvní strany, uvedené v hlavičce Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy a těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze Smlouvy.
10. Objednatel ani Zhotovitel nejsou v prodlení v plnění svých povinností, jestliže prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako např. válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky, déle trvající výpadky proudu a internetové sítě, nebo dalšími okolnostmi neodvratitelné a nepředvídatelné povahy, které nastaly v době plnění Smlouvy a které znemožnily splnění povinnosti. O nesplnění povinnosti z důvodu vyšší moci se jsou Smluvní strany povinny neprodleně informovat. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinnosti Objednatele i Zhotovitele.
11. Smluvní strany si sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, kromě případů dle bodů 6, 7 a 8 článku XVI. těchto VOP, povinnost Objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021.
2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn tyto VOP změnit nebo doplnit. Smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se však řídí VOP, účinnými v době uzavření Smlouvy.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, nejsou změnami ani doplňky Smlouvy.
5. Pokud je ve Smlouvě zaškrtnuto pole Příloha, je ke Smlouvě přiložena Příloha, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.
6. V případě, že by některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bylo shledáno částečně nebo úplně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové ustanovení, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.
7. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran.
9. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád (normy práva hmotného a procesního) platný na území Zhotovitele. Právní vztahy ze Smlouvy se řídí především zákonem č. 89/2012, Občanským zákoníkem, a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a Občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána pravomoc soudů a jejich místní příslušnost je následující: a) Krajského soudu v Liberci tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu, b) Okresního soudu Liberec tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu.
V Liberci dne 1.1.2021